07 آبان

فلفل دلمه ای دارای مقادیر فراوانی ویتامینباشد و به همین دلیل می تواند فلفل دلمه ای را یک داروی طبیعی و مناسب برای سرماخوردگی دانست